Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Revidert, kommunestyret 06.oktober 2022

A. BAKGRUNN

Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-8-2014 (Er i tråd med de nye reglene i opplæringsloven, kapittel 9 A):

Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen i Norge. For å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer. Noen felles regler for hele skolesamfunnet, i form av et ordensreglement, kan bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø. Det er viktig å ha klare og forutsigbare regler i skolehverdagen. Bevissthet rundt hva som er skolens syn på ønsket og akseptabel oppførsel, vil også gjøre oppfølging av uønsket oppførsel enklere.

Lokal forankring

Skolene i Kongsvinger skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige for et godt fellesskap, og der sentrale verdier som respekt, toleranse, ansvar og åpenhet blir vektlagt. Ordensreglementet for grunnskolene i Kongsvinger skal være et virkemiddel for å nå en slik målsetting.

Kommunens ordensregler er hjemlet i opplæringsloven:
§ 9 A-10.Ordensreglement
 1. Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. Opplæringslova § 9 A-10.
 2. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal behandlast.
 3. Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.
 4. Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.
§ 9 A-11.Bortvising
 1. Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at grunnskoleelevar kan visast bort frå undervisninga dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad eller fleire gonger. Elevar på 1. til 7. årstrinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. årstrinn kan visast bort for opp til tre dagar, jf opplæringslova § 9 A-11.
 2. Rektor kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Fylkeskommunen kan vedta at ein elev i vidaregåande skole skal visast bort for resten av skoleåret. Om ikkje kommunen eller fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi lærarar høve til å vise bort elevar frå si eiga undervisning for ei opplæringsøkt, men ikkje meir enn to klokketimar.
 3. Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra skal varslast før ein elev på 1. til 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen.
 4. Retningslinjene for vurdering i orden og oppførsel for elever i ungdomsskolen finnes i forskrift til opplæringsloven. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Revidert 17.06.22
§ 3-4.Vurdering i orden og i åtferd
 1. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er ordensreglementet til skolen, jf. opplæringslova § 9A-10. Elevane skal vere kjende med skolen sitt ordensreglement.
 2. Formålet med vurdering i orden og i åtferd er å fremje sosial læring, bidra til eit trygt og godt skolemiljø og gi informasjon om orden og åtferd.
 3. Orden heng saman med om eleven er punktleg, førebudd og følgjer opp arbeid.
 4. Åtferd heng saman med om eleven viser omsyn og respekt for andre.
 5. Kompetanse i fag skal ikkje trekkjast inn i vurderinga i orden eller i åtferd. Det skal tas omsyn til føresetnadene til eleven i vurderinga.
 6. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov.

B. VIRKEOMRÅDE

Ordensreglementet gjelder i skoletida, det vil si i den tida barna/ungdommene er elever. Dette innebærer både timer og friminutt, og aktiviteter som skjer utenfor skolens område, men i skolens regi. Om forhold skjer i skolens faktiske eller digitale rom har ikke betydning. Også det som skjer i det digitale rom på skolens intranett, undervisningssystemer, ved SMS e.l. omfattes av ordensreglementet.

SFO og leksehjelp er ikke en del av skoletida, og omfattes derfor ikke av skolens ordensreglement. (Det vises til eget reglement for SFO og leksehjelp.)

I forarbeidene til reglene om ordensreglement vises det til at så lenge reglene begrunnes direkte i skolegangen, kan reglene til en viss grad ha virkning utenfor skolen. Det vises her særskilt til at elevenes atferd på skoleveien vil kunne omfattes av reglementet.

Gratis skoleskyss etter opplæringsloven kap. 7 henger så tett sammen med skolegangen at den reguleres av ordensreglementet. Det innebærer at det er grunnlag for sanksjoner mot f.eks. mobbing og andre krenkelser, også når dette oppstår på skoleveien.

Når det gjelder mobbing eller andre krenkelser, vil grensene mellom skole og fritid kunne utviskes. Dette gjelder også for mobbing som skjer i det digitale rom. Selv om krenkelsene skjer utenfor skolens område og utenfor skoletida, kan disse sanksjoneres etter skolens ordensreglement dersom de har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet. Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletida og som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den omfattes av ordensreglementet. Dette gjelder f.eks. trusler som har direkte betydning for elevens skolehverdag.

C. KJENNETEGN PÅ GOD MÅLOPPNÅELSE

Kjennetegn på god orden (forberedelse, arbeidsvaner og arbeidsinnsats):
 1. Du møter presis på skolen og til undervisningen og unngår ugyldig fravær.
 2. Du er på skolen og deltar i undervisningen hele skoledagen.
 3. Du har med deg nødvendig utstyr, gjør lekser og leverer oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid.
 4. Du har gode arbeidsvaner og viser god arbeidsinnsats i timene.
 5. Du følger skolens ordensregler.
Kjennetegn på god oppførsel (mot elever, lærere og andre ansatte):
 1. Du oppfører deg hensynsfullt og høflig. Gjennom dette viser du respekt for dine medelever og skolens ansatte.
 2. Du medvirker til god arbeidsro og har fokus på læring i timene. Slik bidrar du til god læring for deg selv og for klassen. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Revidert 17.06.22
 3. Du bruker kun tillatte hjelpemidler ved individuelle oppgaver og prøver og plagierer ikke andres arbeider.
 4. Du tar vare på og behandler skolens utstyr pent.
 5. Du følger skolens ordensregler.

Personalet setter anmerkninger som registreres i skole administrativt system Visma flyt skole ved brudd på ordensreglene når det gjelder orden og oppførsel. Det er helhetsinntrykket av deg som elev som gjelder – uavhengig av antall anmerkninger. Ved praktisering av ordensreglementet er det viktig å understreke at ingen disiplinærsak er lik, og som det framgår av forskriftene skal dine forutsetninger tas med i vurderingen.

D. ORDENSREGLER FOR ELEVENE I GRUNNSKOLEN I KONGSVINGER

 1. Orden generelt
  Alle elever oppfører seg slik at det er trivelig og ryddig på skolen og skolens område.
 2. Frammøte / fravær
  Alle elever møter til rett tid om morgenen og til timene, og de forlater ikke undervisningen uten å ha avklart dette med læreren på forhånd. Fravær dokumenteres av foreldre/foresatte når elevene kommer tilbake etter fraværet. Ved sykdomsfravær skal skolen kontaktes fra første fraværsdag. Kjent/planlagt fravær avklares gjennom skriftlig melding/søknad i god tid på forhånd.
 3. Lekser / nødvendig utstyr
  Alle elever gjør sitt ytterste for at lekser og skriftlige arbeider gjøres og leveres til rett tid, og for at nødvendig utstyr er med til timene.
 4. Arbeidsinnsats
  Alle elever har arbeidsvaner og arbeidsinnsats som bidrar til god læring for seg selv og for klassen.
 5. Behandling av utstyr
  Utlevert iPad samt undervisningsmateriell og skolens øvrige utstyr og eiendom behandles med forsiktighet. Det samme gjelder utstyr som tilhører skolens ansatte eller medelever. Bøker/utstyr som ødelegges eller som ikke leveres inn ved skoleslutt må erstattes.
 6. Oppførsel generelt
  Alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette stiller store krav til den enkeltes oppførsel og at det vises hensyn og respekt for andre for at miljøet i klassen og på skolen skal bli best mulig. Frekk ordbruk, banning eller slåssing er å vise manglende hensyn og respekt for andre. Det samme er det å forstyrre arbeidsroen i timene. Det beste læringsmiljøet får vi dersom alle lever opp til” den gylne regel”: "Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg!”
 7. Krenkende atferd
  Med krenkende atferd forstås ord og handlinger som kan såre andre mennesker. Grov språkbruk og krenkende atferd (mobbing, diskriminering, seksuell trakassering, vold, trusler og lignende), det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke. Det å ta bilder og video-opptak av elever i” sårbare situasjoner” (for eksempel i dusj og garderobe) anses også som krenkende atferd.
 8. Skoleskyss
  Skoleskyssen skal skje i trygge og hyggelige former, fri for hærverk, bråk og plaging. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Revidert 17.06.22
 9. Røyking / snusing / energidrikk / brus
  Det er forbudt å ha med, å røyke, å snuse eller benytte andre tobakksprodukter. Forbud gjelder også bruk av energidrikk og brus på skolens område, på skolebussen eller på arrangementer i skolens regi. Det samme gjelder for e-sigaretter. (Jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 18)
 10. Rusmidler
  Det er forbudt å være ruset, bruke, besitte og omsette rusmidler på skolens område, på skolebussen og på arrangementer i skolens regi.
 11. Ulovlige gjenstander
  Det er ikke tillatt å ha med våpen eller gjenstander som kan benyttes til å skremme eller utøve skade på andre.
 12. Mobiltelefon
  Mobiltelefon skal være avslått i skoletida - med mindre det er gitt annen beskjed.
 13. Informasjonsteknologi
  Datautstyr, programvare, Internett og e-post brukes med fornuft og i samsvar med etiske regler. Det er for eksempel strengt forbudt å oppbevare eller laste ned materiale med rasistisk eller pornografisk innhold.
 14. Juks
  Bruk av ikke-tillatte hjelpemidler samt ”ikke tillatt kommunikasjon” med andre i en prøvesituasjon anses som juks. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid.
 15. Verdisaker
  Elevene har selv ansvar for penger og verdisaker som de tar med seg på skolen.
 16. Særskilte regler for den enkelte skole
  Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan vedta særskilte bestemmelser knyttet til spesielle forhold på skolen. Disse kommer i tillegg til og kan ikke stride mot ovenstående bestemmelser.

E. TILTAK SOM KAN BRUKES VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

For alle elever i grunnskolen

 1. Påtale fra ansatte ved skolen.
 2. Melding til kontaktlærer og evt. rektor.
 3. Melding til foreldre/foresatte (muntlig og/eller skriftlig).
 4. Inndragning av rusmidler eller ulovlige gjenstander for overlevering til politiet.
 5. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade elevene har påført skolens eiendom eller eiendeler: rydde søppel, fjerne tagging, vaske og lignende, evt. erstatning jf. pkt. 6.
 6. Bortvisning fra ordinær undervisning for resten av timen eller dagen (på 8. til 10.årstrinn kan eleven vist bort for opptil tre dager).
 7. Bytte av klasse evt. skole for en periode/permanent (jf. opplæringsloven § 9 A-12).
 8. Utestenging av enkeltelever fra spesielle aktiviteter/arrangementer, for eksempel ekskursjoner. Dette skal imidlertid kun brukes ved svært alvorlige brudd på ordensreglementet, og i slike tilfeller mottar elevene ordinær undervisning.
 9. Tap av rett til skoleskyss for en periode på inntil 7 dager ved dårlig oppførsel på skolebussen. Foreldre/foresatte har da ansvar for transport av eleven til/fra skolen.

For elever på ungdomstrinnet gjelder i tillegg:

 1. Innvirkning ved fastsetting av ordens- og/eller oppførselskarakter.
 2. I de tilfeller der man med rimelig sikkerhet kan si at det foreligger juks/forsøk på juks eller kopiering/plagiering fastsettes karakteren til 1 på besvarelsen/prøva. Dette gjelder både den som jukser og de som evt. bistår ved forsøket på juks. (For eksamen gjelder egne regler – jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-34.Annullering av eksamen.)
 3. Rektor kan fatte vedtak om bortvisning. (Jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-33.Bortvising frå eksamen)
 4. Forsentkomming og fravær teller ved fastsetting av ordenskarakteren (jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-4.Vurdering i orden og i åtferd).
KONTROLLTILTAK

Ved skjellig grunn til mistanke om brudd på pkt. 9, 10 eller 11 kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, for eksempel sekker og vesker samt evt. oppbevaringssteder som disponeres av eleven.

SAKSBEHANDLINGSREGLER

Rektor skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før konklusjon trekkes og evt. enkeltvedtak fattes. (Jf. forvaltningsloven § 17.) Før enkeltvedtak fattes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte enkeltvedtaket. Elevene skal i dette møtet ha med seg en myndig person. Enkeltvedtaket kan klages inn for Fylkesmannen (Jf. forvaltningsloven § 28)

STRAFFBARE FORHOLD

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre tiltak, og foreldre/foresatte skal varsles om dette skriftlig. Straffbare forhold skal anmeldes til politiet i samråd med rådmannen. Dersom den fornærmede er en elev, avgjør eleven/foreldre/foresatte om forholdet skal anmeldes. Skolen kan vurdere bruk av ”gjenopprettende prosess” i regi av konfliktrådet.

ERSTATNING

Erstatningsansvar etter erstatningsrettslige regler, dvs. at foreldre/foresatte er erstatningsansvarlige for inntil kr. 5000,- (Jf. skadeerstatningsloven § 1-2)

Alle elever og foreldre/foresatte til elever i grunnskolen i Kongsvinger plikter å gjøre seg kjent med disse reglene.

Ordensreglene skal deles ut og gjennomgås ved skolestart hvert år, og eleven og dens foreldre/foresatte skal signere en bekreftelse på at ordensreglene er lest.

Ordensreglene skal også ligge på kommunens og den enkelte skoles hjemmesider.