Skoleskyss for elever i grunnskolen

For 1. klassinger må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være 2 km eller mer 
  • skoleveien er særlig farlig eller særlig vanskelig  
  • eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

For 2. - 10. klassinger må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være mer enn 4 km 
  • skoleveien er særlig farlig eller særlig vanskelig  
  • eleven har funksjonshemming

Skoleskyss for elever i videregående skole

For elever i videregående skole må ett av følgende vilkår være oppfylt: 

  • gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være mer enn 6 km
  • eleven har varig funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

Elever i videregående skole som har krav på fri skoleskyss, skal benytte Ungdomskortet som skyssbevis.

Søke om skoleskyss

Saksbehandlingstid

Kommunen/skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

Glemt noe på bussen?

Ting som er mistet eller gjenglemt på bussen blir tatt vare på av busselskapet som kjører der du bor. Les mer her: https://innlandstrafikk.no/kundeservice/hittegods-og-bussgods/hittegods/

Innlandstrafikk

Ønsker du mer informasjon om skoleskyss, kan du gå inn på www.innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole .

På www.innlandstrafikk.no finner du også en ruteplanlegger der du kan søke opp og finne ut når og hvor bussen går.