PP-tjenesten utreder elever etter henvisning mht behov for spesialundervisning. PPT utarbeider en sakkyndig rapport med eventuelle anbefalinger om spesialundervisning. Oppvekst fatter vedtak i slike saker.

Ta kontakt med skolen ved bekymringer/meldinger.