§ 1 MÅL OG VERDIGRUNNLAG

Skolefritidsordningen (heretter SFO) skal være et tilbud for alle barn fra 1.-4. trinn. Tilbudet skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelser som stimulerer til vekst og utvikling i naturlig samvær med andre barn og voksne.

SFO er også et tilbud for barn med spesielle behov fra 5.-7. trinn.

Tilbudet er en frivillig del av grunnskoletilbudet. Det skal dekke barnas behov for hvile, aktiviteter og omsorg.

Kongsvinger kommune har utarbeidet en kvalitetsplan for SFO, med utgangspunkt i den nasjonale rammeplanen, som beskriver innholdet og aktiviteter. Den enkelte SFO tar utgangspunkt i denne planen. Denne skal presenteres i Samarbeidsutvalget.

§ 2 EIERFORHOLD

Kongsvinger kommune eier skolefritidsordningen og har ansvar for lokaler og drift. SFO skal ha lokaler med skolen som utgangspunkt. Det skal være et naturlig sambruk av lokaler.

Skolens Samarbeidsutvalg (SU) er styret for SFO.

§ 3 BEMANNING OG LEDELSE

Enhetsleder/rektor ved den enkelte skole er administrativ og faglig leder av SFO.

Leder SFO har møte- og talerett i samarbeidsutvalget (SU) ved skolen i saker som gjelder SFO.

SFO skal ha en bemanning som gir grunnlag for et meningsfylt og trygt tilbud til barna. Grunnbemanningen for SFO i Kongsvinger avhenger av antall barn og størrelsen på tilbudene. Bemanningen i den enkelte SFO kan bli styrket på grunn av barn som har særlige behov for omsorg og tilsyn.

For ansettelse i SFO kreves det tilfredsstillende politiattest, jfr. opplæringsloven §10-9. Personalet har taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven §13.

§4 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnas leke- og oppholdsarealer skal være tilpasset den aktiviteten som drives.

Ute- og inne arealene som brukes av SFO skal være i samsvar med kravene i opplæringslovens § 9 A og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

§ 5 OPPTAK

Søknad om SFO-plass gjøres via foreldreportalen knyttet opp mot skolens administrative system. Link finnes på kommunens hjemmeside. Opptak forutsetter at man er à jour med evt. SFO- og barnehagebetaling.

Søknadsfrist for oppstart i august er 1. mai.

§ 6 ENDRINGER/OPPSIGELSE

Etter opptak beholdes plassen til oppsigelse skjer innenfor 1. – 4. trinn.

Med unntak av mai, juni og juli, kan endringer/oppsigelse skje den 1. i hver måned etter minst en måneds skriftlig varsel. Endringer/oppsigelse av SFO-plass gjøres via foreldreportalen. Dersom oppsigelse skjer etter 1. mai, vil foreldrebetalingen fortsette ut skoleåret.

Plassen kan gå tapt ved 2 måneders uteblitt betaling eller dersom betalingen gjentatte ganger er uregelmessig. Evt. restanser vil bli innfordret.

§ 7 ÅPNINGSTID OG FERIER

SFO skal være åpen fra kl. 07.00 til 17.00 alle virkedager unntatt lørdag. SFO holdes stengt jule- og nyttårsaften, i romjula, påskeuka samt 3 uker i juli. I tillegg holdes SFO stengt på personalets fem planleggingsdager.

Det er bindende påmelding for opphold i tida etter skoleslutt i juni og før skolestart i august. Frist: 30. mai.

I perioder med få barn i den enkelte SFO vil kommunen kunne samordne SFO-tilbudene mellom flere skoler. Noen SFO-tilbud kan derfor bli stengt i skoleferien. Alternativt kan åpningstiden bli endret. Dette kan også bli gjeldende på skolens fridager. På skolens fridager, såkalte inneklemte dager, er halv plass inntil 5 timer pr. dag.

§ 8 BETALING

Foreldrebetalingen beregnes etter selvkostprinsippet og skal være lik i hele kommunen. Betalingssatser samt fakturagebyr fastsettes av kommunestyret gjennom det vedtatte betalingsregulativet hvert år. Det betales for 11 måneder i året.

Ved forsinket henting etter SFO’s åpningstid, kan kommunen kreve et gebyr for de utgiftene dette medfører. Ved 1. gangs hendelse, gis et skriftlig varsel, ved 2. gangs hendelse kan kommunen kreve et gebyr, jf. kommunens betalingsregulativ.

 1. Det tilbys hel plass, halv plass og tilfeldig plass.
 • Hel plass: Hele SFO’s åpningstid
 • Halv plass: Maks. 50 % av SFO’s åpningstid pr. uke (inntil 12 timer pr. uke i skoleåret og 24 timer pr. uke i skoleferien). Timer kan ikke flyttes mellom uker.
  Elever på 1. trinn har inntil 12 timer gratis SFO, dvs. gratis halv plass.
 • Tilfeldig plass: Tilfeldig plass (for enkeltdager) kan kjøpes i skoleåret ved å ta kontakt med den enkelte SFO. Bruken av tilfeldig plass avtales og kan brukes uten begrensninger på antall dager pr. måned. Tilfeldige plasser kan ikke brukes i skolens ferier.
 1. Søskenmoderasjon forutsetter at søsken nr. 1 betaler for hel plass.
 • Moderasjonen gis til øvrige søsken.
  1. Dersom søsken nr. 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass.
  2. Dersom søsken nr. 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass.
  3. Tilfeldig plass gir ikke grunnlag for moderasjon

Dersom alle søsken har halv plass, gis ingen søskenmoderasjon.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i SFO. Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Søknaden sendes via foreldreportalen.

Evt. andre aktivitetstilbud som benyttes i SFO-tida, inkl. leksehjelp, gir ikke grunnlag for betalingsfritak i SFO. Det gir heller ikke mulighet til å utvide timetallet ved halv plass.

§ 9 FORSIKRING

Barna i SFO er forsikret i henhold til de forsikringer som gjelder for elever i grunnskolen i Kongsvinger.

§ 10 MATORDNING

Samarbeidsutvalget (styret) ved den enkelte skole bestemmer angående eventuell matordning i SFO.