1. Oppgraving og tilbakefylling i grøntarealer

1.1 Ledning legges minimum den dybde som er angitt i tillatelsen, dog ikke grunnere enn vekstlaget. Med ledning forstås ledning for framføring av telesignaler, strøm, TV-signaler, vann, overvann, spillvann, gass, fjernvarme etc.

1.2 De oppgravde masser tilbakefylles lagvis der de ble fjernet. Dette for i størst mulig grad å unngå ulike teleegenskaper og vekstforhold i området etter graving.

1.3 Graving ved/forbi trær og beplantning skal i prinsippet ikke forekomme innenfor treets krone/rotsone. Det kan gis spesielle instrukser for enkelte anlegg.

1.4 Ved istandsetting av grøntarealer skal alle planter og busker som er berørt ved gravingarbeidene settes på plass, om nødvendig skal nye planter settes inn. Plener og grasarealer skal tilsåes og gjødsles slik at hele området omfattes som ensartet og pent. Det kan eventuelt stilles krav om istandsetting av plener og grøntarealer med ferdigplen. Det gis spesielle instrukser for enkelte anlegg.

2. Oppgraving og tilbakefylling på idrettsanlegg

2.1 Ved graving på idrettsanlegg gjelder punktene 1.1 - 1.4, samt at entreprenør er ansvarlig for innhenting av nærmeste innstrukser av kommunen for oppgraving og tilbakefylling på de enkelte anlegg/områder.

3. Ansvarsforhold

3.1 Entreprenør er ansvarlig for all skade på grønt- og idrettsanlegg, tilstøtende områder og tredjeperson som måtte bli forårsaket av gravearbeidene.

4. Garanti

4.1 Kongsvinger kommune stiller krav om 1 års garanti på utførelsen etter avsluttet anleggstid, med mindre annet er bestemt.

5. Spesielle vilkår

5.1 Avvik fra disse retningslinjene skal avtales med Areal- og byutvikling.