1. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1    Generelt gjelder veglovens  §32 og § 57 i forholdet mellom offentlige veger og ledninger.
Med ledning forstås ledning for framføring av telesignaler, strøm, TV-signaler, vann, overvann, spillvann, gass, fjernvarme etc.
 
2. EL/TELEKABLER
2.1 Kommunen er normalt ikke økonomisk ansvarlig for skader eller ulemper som måtte bli påført kabelanlegg ved grøfterensk, vedlikeholds- og utbedringsarbeider på kommunens grunn.

2.2 Kryssing med jordkabel må ikke foretas nærmere stikkrenne eller slukledning tilhørende kommunen enn 3,0 meter.Det forutsettes at kablene legges i varerør under vegbane og veggrøft i en dybde av minimum 1,0 meter målt vertikalt under vegskråninger og bunn veggrøft.

2.3 Stolper, stolpefester og lignende må ikke uten særskilt tillatelse komme nærmere vegkant enn 3,0 meter.

2.4 Dersom kabelanlegg plassert på vegens grunn og-eller nærmere vegkant enn 3,0 meter må endres på grunn av vegutbedring, vegens drift eller funksjon, vil eieren bli pålagt å utføre dette for egen regning.

2.5 Ved montering av trekkekummer og andre kummer i vegbane må elementer på hverandre festes (skrus) sammen eller på annen måte sikres mot sideveis glidning/forskyvning.
Alle trekkekummer og andre kummer skal ha kjøresterkt støpejernslokk.

3. OPPGRAVING OG TILBAKEFYLLING
3.1 Ledning, se pkt.1.1, med omfylling legges i minimum den dybde som er angitt i tillatelsen,  dog ikke grunnere enn trau. 

3.2 Ledninger med dimensjon mindre enn 75 mm i diameter skal legges i varerør under vegareal og veggrøft. Ved større dimensjoner skal bruk av varerør vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Utenfor vegbane/ fortau legges ledninger normalt ikke i varerør. 
Dette gjelder ikke for vannledninger. 
Ved særskilte tilfeller kan Kongsvinger kommune stille krav om boring under vegareal.

3.3    Ved graving for føring av ledninger i asfalterte vegareal skal hele bredden i den berørte
kjørebanen gjenasfalteres. 
Berøres begge kjørebanene skal begge kjørebanene gjenasfalteres i full bredde. 
Er asfaltdekket yngre enn 5 år, skal hele vegbredden gjenasfalteres. 
For fortau og gang- og sykkelveger skal hele bredden gjenasfalteres. 
Det skal fylles knuste steinmasser av liten fraksjon på vegskulder.  
Asfalt skjæres før gravearbeidene starter. 
Bruk av utstyr som skader asfaltdekket forøvrig er forbudt. 
Skadet asfalt skal fjernes og kanter renskjæres. 
Grøfta skal i overbygningen spleises ut og grøftesidene graves med en helning på 1:1 dvs. 45°. 
For øvrig gjelder arbeidstilsynets forskrift nr 151, Graving og avstiving av grøfter.

3.4 Dersom det er benyttet fiberduk, skal denne avdekkes slik at minimum 50 cm på hver grøfteside kan overlappes med tilsvarende ny fiberduk før overlapping. 
Graving gjennom fiberduk krever skjæring av duk med kniv rundt graveområdet.

3.5 De oppgravde masser i overbygningen dvs filterlag, forsterkningslag, bærelag og dekke, må ikke forurenses eller blandes.

3.6 De oppgravde masser, eller tilsvarende, under traunivå tilbakefylles der de ble fjernet. 
Dette for i størst mulig grad å unngå ulike teleegenskaper i vegen etter graving. 
Grøfta komprimeres med vibrovals eller vibroplate lagvis.

3.7    Overbygningen gjenfylling lagvis, med like masser som eksisterende. 
Det skal komprimeres med vibrovals eller vibroplate ihht Statens vegvesens håndbok 018.
Uegnede masser fjernes, og ved tilbakefyllingen med nye masser skal utføringen være med
kileformet utspleis for å unngå ulike teleegenskaper.
I veg med forskriftsmessig overbygning skal det tilføres nye rene masser i overbygningens
høyde og lag.

3.8 Ved graving i arealer med belegningsstein/ kantstein etc gir kommunen nærmere instrukser om oppgraving og tilbakefylling. Skadet belegningsstein/ kantstein erstattes med samme type eller tilsvarende.

3.9 Hvis gravearbeidene og/ eller tilbakefyllingen ikke blir utført i samsvar med disse vilkår eller slik det er avtalt med kommunens representant, kan kommunen pålegge entreprenør å utføre arbeidet på nytt. Kongsvinger kommune kan på entreprenørens regning bestille legging av dekke hvis dette ikke blir utført som forutsatt av entreprenør. 

4. ANSVARSFORHOLD
4.1 Utførende entreprenør har det fulle ansvar for grøfta og berørte veg- og sidearealer  samt vedlikeholdet av disse. 
Herunder hører etterfylling på grunn av eventuelle setninger inntil kontroll er foretatt og grøfta er godkjent av kommunen.

4.2 Entreprenør er ansvarlig for all skade på vegområde og tredjeperson som måtte bli forårsaket av gravearbeidene.

5. REPARASJON AV DEKKE
5.1 Dekkereparasjoner utføres uten ugrunnet opphold av entreprenøren etter tilbakefylling som beskrevet i pkt. 1.3.

6. GARANTI
6.1 Kongsvinger kommune stiller krav om 2 års garanti på utførelsen fra dato nytt dekke er anlagt.

7. GEBYRER
7.1 For behandling av gravetillatelser og graving for andre anlegg i kommunale veger og gater er det krav om gebyr som vedtas årlig i forbindelse med kommunestyrets behandling av den årlige gebyrregulativet.
 
8. SPESIELLE VILKÅR
8.1 Avvik fra disse retningslinjene skal avtales skriftlig med Næring og miljø.