Åpningstider

 • Mandag - Fredag: -
 • Lørdag, Søndag:

Kart

Kongsvinger kommune
Rådhusplassen
Kongsvinger
Norge

Søk om tjenester og tilbud

Tjenestekontoret for helse og mestring behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen og fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Vår saksbehandling skal bidra til å sikre at innbyggere mottar riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring og at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.

Helse og omsorgstjenester

Trygghetsalarm

Hjelpemidler/Hjelpemiddelsentralen

Tilrettelagt transport (TT-kort)

Ledsagerbevis

Matlevering (Middag)

Bestilling kan rettes til Langelandshjemmet (tlf: 62 87 43 50) eller Promenaden kafé (62 88 66 60).

 • Middag til hjemmeboende leveres 1 gang i uka i opptil 7 porsjoner. Middag som kjøres ut er vakuumert og kald ved levering og må varmes opp i kjele eller mikrobølgeovn.

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret for helse og mestring behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen og fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Vår saksbehandling skal bidra til å sikre at innbyggere mottar riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring og at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.

Du kan også kontakte tjenestekontoret per telefon for informasjon og veiledning.

Vurdering

Alle søknader blir vurdert individuelt. I saksbehandlingsprosessen vil din situasjon vektlegges og hva du synes er viktig. Det vil gjennomføres et kartleggingsbesøk hjemme hos deg eller en kartleggingssamtale på tjenestekontoret. Det vil bli bedt om samtykke til å innhente opplysninger fra din lege eller annet helsepersonell som kjenner dine utfordringer og eventuelt andre aktuelle instanser som f.eks. NAV og barnevernet.

Saksbehandlingstid

Det etterstrebes å behandle alle søknader innen fire uker. Ved lenger enn fire ukers saksbehandlingstid vil det bli sendt ut varsel om dette.

Hvis tjenestekontoret har vedtatt at du får tjenester, sendes det beskjed videre til utførende enhet for oppstart. Alle vedtak blir revurdert ved endrede behov.

Klage på vedtak

Du har fire ukers klagefrist fra den dagen du ble gjort kjent med innholdet i vedtaket. Klagen sendes til Tjenestekontoret. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak vil klagen gå til Statsforvalteren.

Dersom du ønsker å klage på hvordan tjenesten utføres må du henvende deg til de som utfører tjenestene.

Betaling

For nødvendig helsehjelp er det ikke egenbetaling. For andre tjenester kan det være en egenandel.

 • Her finner du priser på egenbetaling

Koordinerende enhet

Tjenestekontoret er også koordinerende enhet i kommunen. Koordinerende enhet har oversikt over kommunens tilbud innen habilitering og rehabilitering, samt en sentral rolle i planlegging og utvikling av disse tjenestene i kommunen.

Koordinerende enhet har et overordnet ansvar for individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Individuell plan (IP) og koordinator

En individuell plan(IP) skal bidra til at tjenestemottaker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen opprettes etter ønske fra tjenestemottaker/pårørende/verge. En IP skal være et overordnet redskap for alle involverte instanser.  I en IP skal det være definerte, tidsavgrensede mål og til enhver tid oppdatert kontaktinfo til ulike instanser.  En IP skal evalueres og gjennomgås på faste ansvarsgruppemøter minst 1-2 ganger i året. Arbeidet ledes av en utnevnt koordinator. Planen eies av tjenestemottaker og krever at tjenestemottaker aktivt er med i utarbeidelse og oppfølging av den.

Hvis tjenestemottaker ikke ønsker IP, er det fortsatt mulig å ha en koordinator; men da uten krav om et plandokument. 

Kontaktinformasjon

Tjenestekontor for helse og mestring, Kongsvinger kommune
Besøksadresse: Rådhusplassen 3, 2212 Kongsvinger kommune
Postadresse: Kongsvinger kommune, Tjenestekontor Helse og mestring, Postboks 900, 2226 Kongsvinger
Tlf: 628 74 000 (servicetorg)
Epost:
tjenestekontoret-helseogmestring @kongsvinger.kommune.no

Enhetsleder: June Jurgensen
Telefon: 99035022, june.jurgensen@kongsvinger.kommune.no

Saksbehandler:

Telefon:

Mail:

Fordeling:

Marit Sollerud

 

40034895

marit.sollerud@kongsvinger.kommune.no

 

 • Psykisk helse (rus og psykiatri)
 • Bolig til brukere innen tjenesteområdet rus og psykiatri

Maria Hahnsson

47702419

maria.birgitta.hahnsson@kongsvinger.kommune.no

 • Tjenester til psykisk utviklingshemmede
 • Avlastningstjenester til barn
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Personlig assistanse
 • Bolig til brukere innen tjenesteområdet psykisk utviklingshemmede
Tonje Saastad Steen 45650983 tonje.saastad.steen@kongsvinger.kommune.no
 • Fordeling A – F
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.
 • Støttekontakt
Julie B. Rusten 96942558 Julie.Birgitte.Rusten@kongsvinger.kommune.no
 • Fordeling: G - K
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.
 • Støttekontakt

Ida Sørlie

 

47458978

ida.sorlie@kongsvinger.kommune.no

 • Fordeling: L - R
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.
 • Støttekontakt

Atle Berger

40034864

atle.berger@kongsvinger.kommune.no

 

 • Fordeling: S - Å
 • Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)
 • Boliger med heldøgnsbemanning
 • Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke
 • Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
 • Dagsenter
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi/Trygghetsalarm, GPS, sensorer.
 • Støttekontakt

Cathrine Einarsrud

45726324

Cathrine.Einarsrud@kongsvinger.kommune.no

 • Koordinerende enhet.
 • Ansvar for IP
 • Avlastningstjenester til barn og unge
 • Omsorgsstønad
 • Psykisk helse
Janne Aasvangen 45738233 Janne.aasvangen@kongsvinger.kommune.no
 • Tjenester til psykisk utviklingshemmede
 • Avlastningstjenester til barn
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Personlig assistanse
 • Bolig til brukere innen tjenesteområdet psykisk utviklingshemmede
 • Psykisk helse (rus og psykiatri)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER