Statutter

Kongsvinger kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris  

1. Formål
 • Prisen skal være en påskjønnelse for frivillig innstas, og for arbeid som har betydning for lokal samfunn eller innbyggere i Kongsvinger kommune.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Prisen skal normalt deles ut årlig, dersom det finnes aktuelle kandidater til prisen.  
2.Prisens innhold
 • Frivillighetsprisen  i Kongsvinger består av et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt kroner 10.000,-.  
3. Hvem kan tildeles prisen
 • Prisen kan gå til person(er), institusjon, organisasjon eller lag/forening som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Kongsvinger kommune.
 • Kandidater kan ikke ha mottatt lønn for sin innsats.
 • Frivillighetsprisen kan ikke gis til offentlige institusjoner som finansierer sitt arbeid ved offentlige driftsmidler, eller til administrativt ansatte personer i organisasjoner, lag og foreninger eller personer i offentlig tjeneste i deres egenskap av ansatt.
 • Aktuelle kandidater skal fortrinnsvis være bosatt i Kongsvinger kommune. Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger, men som allikevel kan omfattes av prisen intensjoner.    
4. Forslag til kandidater
 • Alle innbyggere i Kongsvinger kommune kan foreslå kandidater til Frivillighetsprisen.
 • Forslag til kandidater  skal være skriftlige, og begrunnet i henhold til prisens statutter og  formål.
 • Alle forslag til prisvinner/ere som er levert til postmottak@kongsvinger.kommune.no før den annonserte fristen, kan vurderes som kandidater til Kongsvinger kommunes frivillighetspris.
 • Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte forslag til kandidater, og dersom disse er utformet i henhold til prisens statutter og  formål.
 • Frivillighetsprisen blir ikke utdelt dersom det ikke foreligger gyldige forslag (iht. enhver tid vedtatte «Statutter for Kongsvinger kommunes Frivillighetspris») til kandidater for prisen,  innen utgangen av den annonserte fristen.    
5. Vedtak av prisvinner
 • Formannskapet er i sak  004/19 tildelt ansvaret for vedtak og tildeling av Frivillighetsprisen.
 • Kultur og fritidsenheten legger frem saken «Kongsvinger kommunes frivillighetspris», med årets kandidater iht. statuttene, i årets 4. kvartal.
 • Formannskapet skal gi en skriftlig begrunnelse for årets prisvinner.  
6. Endring av statutter
 • Disse statuttene kan endres etter vedtak i formannskapet , med et påfølgende vedtak i kommunestyret.
 • Endringer i statuttene trer i kraft, etter vedtak i politiske styringsorganer som er nevnt ovenfor, og i denne rekkefølge.    

Vedtatt av Kommunestyret sak 073-20