Statutter

 • Kongsvinger kommune kan hvert år dele ut en kulturpris  

1.  Formål

 • Prisen skal være en hederspris som symbol for innsats for kulturen og kulturlivet i Kongsvinger kommune
 • Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand
 • Prisen skal normalt deles ut årlig, dersom det finnes aktuelle kandidater til prisen.  

2. Prisen

 • Kulturprisen i Kongsvinger består av et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt kroner 10.000,-.  

3. Hvem kan tildeles prisen

 • Prisen kan gå til person(er), institusjon, organisasjon eller lag/forening som har utført en særlig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Kongsvinger kommune.
 • Kulturprisen kan ikke gis til offentlige institusjoner som finansierer sitt arbeid ved offentlige driftsmidler, eller til administrativt ansatte personer i organisasjoner, lag og foreninger eller personer i offentlig tjeneste i deres egenskap av ansatt.
 • Aktuelle kandidater skal fortrinnsvis være bosatt i Kongsvinger kommune. Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger, men som allikevel kan omfattes av prisen intensjoner.  

4. Forslag til kandidater

 • Alle innbyggere i Kongsvinger kommune kan foreslå kandidater til Kulturprisen.
 • Forslag til kandidater  skal være skriftlige, og begrunnet i henhold til prisens statutter og  formål.
 • Alle forslag til prisvinner/ere som er levert til postmottak@kongsvinger.kommune.no før den annonserte fristen, kan vurderes som kandidater til Kongsvinger kommunes frivillighetspris.
 • Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte forslag til kandidater, og dersom disse er utformet i henhold til prisens statutter.
 • Kulturprisen blir ikke utdelt dersom det ikke foreligger gyldige forslag (iht. enhver tid vedtatte «Statutter for Kongsvinger kommunes Kulturpris») til kandidater for prisen, innen utgangen av den annonserte fristen.  

5. Vedtak av prisvinner gjøres av Formannskapet

 • Formannskapet er i sak 004/19 tildelt ansvaret for vedtak og tildeling av Kulturprisen.
 • Kultur og fritidsenheten legger frem saken «Kongsvinger kommunes kulturpris», med årets kandidater iht. statuttene, i årets 4. kvartal.
 • Formannskapet skal gi en skriftlig begrunnelse for årets prisvinner.  

6. Endring av statutter

Disse statuttene kan endres etter vedtak i formannskapet , med et påfølgende vedtak i kommunestyret. Endringer i statuttene trer i kraft, etter vedtak i politiske styringsorganer som er nevnt ovenfor, og i denne rekkefølge.  

 Vedtatt Kommunestyret sak 073/20