Statutter

Kongsvinger kommune kan hvert år dele ut en Barna og ungdommens kulturpris  

1.  Formål

 • Prisen skal være en hederspris som symbol for omfattende frivillig innsats for barne- og ungdomskulturen i Kongsvinger kommune.
 • Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand.
 • Prisen skal normalt deles ut årlig, dersom det finnes aktuelle kandidater til prisen.  

2. Prisens innhold

 • Barna og ungdommens kulturpris  i Kongsvinger består av et diplom til prisvinneren/vinnerne, samt kroner 10.000,-.  

3. Hvem kan tildeles prisen

 • Prisen kan gå til person(er), institusjoner, organisasjoner eller lag/foreninger som har utført en særlig fribillig innsats og engasjement til beste for med mennesker i Kongvinger kommune.
 • Prisen kan også gis til barn eller ungdom som har vist et særlig engasjement innen kulturlivet.
 • Aktuelle kandidater skal fortrinnsvis være bosatt i Kongsvinger kommune. Unntaksvis kan kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger, men som allikevel kan omfattes av prisens formål og intensjoner.    

4. Forslag til kandidater

 • Alle innbyggere i Kongsvinger kommune kan foreslå kandidater til barna og ungdommens kulturpris.
 • Forslag til kandidater  skal være skriftlige, og begrunnet i henhold til prisens statutter og  formål.
 • Alle forslag til prisvinner/ere som er levert til postmottak@kongsvinger.kommune.no før den annonserte fristen, kan vurderes som kandidater til barna og ungdommens kulturpris.
 • Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte forslag til kandidater, og dersom disse er utformet i henhold til prisens statutter og  formål.
 • Barna og ungdommens kulturpris blir ikke utdelt ut dersom det ikke foreligger gyldige forslag (iht. enhver tid vedtatte «Statutter for Barna og ungdommens kulturpris») til kandidater for prisen, innen utgangen av den annonserte fristen.    

5. Vedtak av prisvinner gjøres av Formannskapet.

 • Formannskapet er i sak  004/19 tildelt ansvaret for vedtak og tildeling av Barna og ungdommens kulturpris.
 • Kultur og fritidsenheten legger frem saken «Barna og ungdommens kulturpris», med årets kandidater iht. statuttene, i årets 4. kvartal.
 • Formannskapet skal gi en skriftlig begrunnelse for årets prisvinner.
 • Kongsvinger ungdomsråd kan uttale seg om forslagene.  

6. Endring av statutter

 • Disse statuttene kan endres etter vedtak i formannskapet , med et påfølgende vedtak i kommunestyret.
 • Endringer i statuttene trer i kraft, etter vedtak i politiske styringsorganer som er nevnt ovenfor, og i denne rekkefølge.   Statutter er vedtatt i  07.11.02/Utvalg for oppvekst, Revidert 01.03.07 - Kongsvinger kommune. Endret med vedtak i kommunestyret sak 064/10 den 27.05.10 (og 16.04-2020 sak 19/350)    

Vedtatt av Kommunestyret sak 073/20