Områder som næringsfondet skal ha fokus på:

 • Tiltakene skal i hovedsak være satsingsområde i Kongsvinger kommune. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for kommunen ellerregionen.
 • Næringsfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med næringsfondets satsingsområder.
 • Næringsfondet skal primært å gi tilskudd til:
  • Satsingsområdene i gjeldende næringsstrategi
  • Opplevelser og reiseliv
  • Entreprenørskap som bidrar til å understøtte kommunens strategiområder
  • Virksomheter som tilfører noe nytt til kommunen
 • Programområdene verdiskaping, kompetanse og konkurransedyktige byer og steder i fra Samarbeidsprogrammet for Hedmark bør prioriteres ved en tildeling.
 • Innenfor næringsfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor kommunale initiativ som kan utløse utvikling av næringsliv, men da hovedsakelig innenfor kommunens satsingsområder.

Næring som ikke støttes

Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er påbegynt

Hvem kan søke om støtte?

Søkeren bør primært være bosatt i Kongsvinger kommune og bedriften som det skal gis støtte til skal være registrert i kommunen. I tråd med retningslinjer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er kvinner, ungdom og innvandrere prioriterte målgrupper ved tildeling av midler fra kommunale næringsfond.

Startstøtte/tilskudd

Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til:

 • Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging. Tilskudd gis inntil 50 % av totalrammen for tiltaket. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
 • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd, men det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc eller oppussing av lokaler. Tilskudd gis inntil50 % av totalrammen for tiltaket.

Det kan ikke tildeles tilskudd under kr 25.000.

Hvilke kostnader kan tilskuddet IKKE dekke:

Tilskuddet kan ikke dekke (jf forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (a-h)):

a) Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.

b) Kausjon eller annen økonomisk garanti.

c) Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.

d) Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

e) Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

f) Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.

g) Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband md utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

h) Stedsutviklingsarbeid.

Søknad

Søknadene skal inneholde:

 • Kort om personen(e) bak foretaket, organisasjonsnummer, idé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, hindringer, fortrinn, medhjelpere, konsulenthjelp o.l.
 • Det må opplyses om søker har mottatt «bagatellmessig» støtte fra kommunens næringsfond, Innovasjon Norge eller andre tilsvarende ordninger de siste 5 år.
 • Driftsbudsjett, spesifisert kapitalbehov og finansieringsplan. Eget arbeid kan inkluderes i søknadens kapitalbehov og finansieringsplan og maksimal timesats som kan benyttes er på kr 500.
 • Ved søknad om videreutvikling av bedriften, skal siste års regnskap leggesved.
 • En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
 • Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
 • Forventede resultater.
 • Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
 • Søknadssum.
 • Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Saksbehandler har en bevilgningsramme på maksimalt kr 50.000 pr søknad. Saksbehandler har fullmakt til å gi avslag. Saker hvor større tildelingsbeløp er aktuelt, tvilstilfeller og saker av prinsipiell art behandles politisk.

Klosser Innovasjon AS kan veilede aktuelle søkere, men søkerne må selv fylle ut søknaden.

Søknadsfrister

Søknadsfristene er:

 • 15. februar
 • 15. mai
 • 15. august
 • 15. november

Søknadsfristene kunngjøres på regionalforvaltning, nettsiden til kommunen og på en slik måte at en når hele målgruppa. Kunngjøringen skal inneholde formålet med tilskuddordningen, tildelingskriterier og de opplysninger som søker må ta med i søknaden, samt søknadsfrist.

Vedtak

Vedtak fattes i løpet av en måned etter søknadsfrister. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det sendes foreløpig svar med opplysninger om når vedtak kan forventes.

Alminnelige regler iht. forvaltningsloven gjelder.

Vedtak om avslag

Vedtak om tildeling eller avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde følgende:

 • En begrunnelse av vedtak der en viser til hjemmelsgrunnlag vedtaket bygger på.
 • Informasjon om rettighetene til søker.
 • Retten til innsyn i saksdokumentene.
 • Adgang til å klage. Hvor klagen skal sendes og klagefrist.

Vedtak om tildeling og utbetaling

Vedtak om innvilgelse av tilskudd skal stadfestes med et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker, eller den instans som er legitimert til å formidle opplysninger om tilsagn videre.

Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal inneholde:

 1. Formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke.
 2. Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan. Utbetalingen skjer etterskuddsvis. 50 % ved tildeling, 50 % etter at prosjektet/tiltaket er avsluttet og sluttrapport er mottatt.
 3. Eventuelt andre vilkår for bruken av midlene.
 4. Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene. Krav til rapportering.
 5. Informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler § 14.
 6. Mulighet om krav om tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker tilskuddet i samsvar med angitte forutsetninger.