Dette innebærer tetting av grøfter med stedegen torv, slik at vannstanden heves, og myras tilstand og funksjon bedres. I løpet av noen år etter at arbeidene er gjennomført, vil myrvegetasjonen komme tilbake og landskapsbildet endres mot et mer urørt myrområde.

Ved å heve vannstanden reduseres utslipp av CO2, områdets verdi for dyr, fugler og planter øker, og tiltaket kan ha en lokal flomdempende effekt.

Dersom du har spørsmål om arbeidene, kan du kontakte Statsforvalteren på telefon 62 55 11 74.

Kart over Motjennsmyra, med grøftene som skal tettes markert i heltrukken rødt.

Kart over Motjennsmyra, med grøftene som skal tettes markert i heltrukken rødt.