Kommunestyret

 • Kommunestyret velges av kommunens innbyggere.
 • I Kongsvinger kommune består kommunestyret av 33 representanter.
 • Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og styrende myndighet med ansvar for hele den kommunale virksomheten.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i kommunestyret.

Se kommunestyret direkte her.

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører.

Ordføreren er kommunens øverste politiske tillitsvalgt, og velges for den samme perioden som kommunestyret. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter. 

Ordfører - Elin Såheim Bjørkli (Ap)

Telefon: 93 48 43 44
E-post til Ordfører

Varaordfører - Helge Thomassen (PP)

Telefon: 99 09 65 11
E-post til Varaordfører

Formannskapet

Formannskapet har 9 medlemmer, valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet har blant annet disse oppgavene:

 • Kommuneplan og kommunedelplaner
 • Saker knyttet til samfunnsutvikling utover oppgaver delegert til komiteen
 • Saker vedrørende internasjonalt, internasjonalt og regionalt samarbeid
 • Behandling av forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
 • Helhetlig virksomhets- og målstyring
 • Organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk
 • Bevilgningssaker
 • Saker vedrørende oppfølging av kommunens eierinteresser og selskaper
 • Eiendomsforvaltning
 • Saker vedrørende samferdsel, kommunikasjon og rammevilkår
 • Saker for å sikre en helhetlig og samordnet drift og utvikling v kommunens tjenestetilbud.

Listen er ikke uttømmende.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i formannskapet.

Komiteene

Som en praktisk inndeling av arbeidet i kommunestyret, har Kongsvinger kommune valgt å ha ulike komiteer med tildelte ansvarsområder. Komiteene velges av kommunestyret, og skal arbeide med oppgaver gitt av kommunestyret. Komiteen innstiller til kommunestyret og har ikke vedtaksmyndighet.

Komiteene har tre type saker:

 • Saker som fremmes av administrasjonen for videre innstilling til kommunestyret
 • Saker som er gitt fra kommunestyret
 • Saker som komiteen selv har satt på dagsordenen

- Komité for oppvekst og læring

Leder: Stian Amundsen Sønsterud (Ap)

Komite for oppvekst og læring har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av tjenestene innenfor hele oppvekstområdet; tjenestetilbudet til alle innbyggerne fra 0-19 år

 • Barnehageområdet
 • Grunnskolen inkludert skolefritidsordning
 • Samordning med videregående skole og andre skoletilbud
 • Forebyggende arbeid for barn og unge
 • Barnevernet

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for oppvekst og læring.

- Komité for helse og mestring

Leder: Torunn Arnesen (R)

Komite for helse og mestring har et spesielt ansvar for oppfølging av kommunens tjenester innenfor kommunens tjenestetilbud innenfor helse-, pleie- og sosialområde.

 • Helsetjenester
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Forebyggende helsevern
 • Folkehelse
 • Sosialtjenester

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for helse og mestring.

- Komité for miljø og samfunnsutvikling

Leder: Unn Bjørklund (Ap)

Komite for miljø og samfunnsutvikling har et spesielt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenester innenfor:

Næring:

 • Næringsutvikling
 • Kommunens næringsutviklingsarbeid

Kultur:

 • Kommunens egne kulturtilbud
 • Samarbeid med frivillig sektor
 • Idrett, samarbeid med idretten og idrettsanleggene
 • Kongsvinger som regionalt kultursentrum

Miljø/tekniske tjenester

 • Bærekraftig utvikling
 • Klima og energi
 • Vann, avløp, renovasjon
 • Veger, gang- og sykkelveger

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av komite for miljø- og samfunnsutvikling.

Utvalg

- Planutvalget

Leder: Terje Verhaug (Ap)

Planutvalget har ansvar for saker etter plan og bygningsloven. Utvalget arbeider innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret gjennom kommuneplanen og andre retningslinjer. Utvalget fatter vedtak i prinsipielle saker etter følgende lover:

 • Jordloven
 • Skogloven
 • Konsesjonsloven
 • Motorferdselloven
 • Viltloven

Planutvalget har beslutningsmyndighet i de saker som er delegert til utvalget av kommunestyret.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av planutvalget.

- Utvalg for myndighetskontakt

Leder: Ordfører - Elin Såheim Bjørkli (Ap)

Kongsvinger kommune skal ha et utvalg for myndighetskontakt med 6 medlemmer, jf. kommuneloven § 5-7. Utvalg for myndighetskontakt skal jobbe aktivt mot regjering og Storting for å synliggjøre tiltak og områder hvor det er relevant å styrke satsingen for Kongsvingerregionen.

Kommunestyret velger selv utvalgets medlemmer og leder.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av utvalg for myndighetskontakt.

- Kontrollutvalget

Kontrollutvalget leder: Johan Aas (FrP)

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven, 7.del, kapittel 23, og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

 • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv., 
 • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet), 
 • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene), 
 • eierskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper). 
 • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Sekretariat for kontrollutvalget er Konsek Øst IKS

Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS,  E-post

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av kontrollutvalget.

- Administrasjonsutvalg

Formannskapet er kommunens administrasjonsutvalg. 

Kongsvinger kommune skal ha et administrasjonsutvalg med 13 medlemmer. Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse. Administrasjonsutvalgets medlemmer skal være formannskapets medlemmer samt 4 ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen, jf. kommuneloven § 5-11.

Klagenemd

Formannskapet er klagenemnd for klager over enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd første punkt.

Valgstyre

Kommunen skal ha et valgstyre som velges av kommunestyret selv, jf. valgloven § 4-1.

I Kongsvinger kommune skal valgstyret bestå av alle gruppeledere og skal ledes av ordfører. Det skal sørges for kjønnsbalanse i valgstyret.

Valgkomite

Leder: Paul Inge Tønseth (Ap)

Valgkomiteens oppgave er å foreslå representanter i de sammenhenger hvor kommunestyret skal oppnevne disse, herunder foreslå suppleringer eller erstatninger dersom noen blir fritatt eller av andre grunner ikke kan skjøtte sine plikter i det vervet de er valgt til.

Råd

Eldres råd

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår.

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av rådet.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal være et rådgivende organ for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker av betydelse for målgruppen.

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av rådet.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å utvikle Kongsvinger. Involvering i de demokratiske prosesser gir ungdommer reell mulighet til medbestemmelse og innflytelse, samt bidrar til å øke ungdommenes samfunnsengasjement. Ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesser, og være et høringsorgan i de saker som gjelder ungdom og deres miljø.

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av rådet.

Politiske partier

 • Arbeiderpartiet (Ap)
  Gruppeleder: Paul Inge Tønseth
  Epost: paul.inge.tonseth@kongsvinger.kommune.no
 • Høyre (H)
  Gruppeleder: Eli Wathne
  E-post: eli.wathne@kongsvinger.kommune.no
 • Fremskrittspartiet (FrP)
  Gruppeleder: Kjell Arne Hanssen
  E-post: kjell.arne.hanssen@kongsvinger.kommune.no
 • Senterpartiet (Sp)
  Gruppeleder: Tommy Smedtorp
  E-post: tommy.smedtorp@kongsvinger.kommune.no
 • Pensjonistpartiet (PP)
  Gruppeleder: Randi Ryan
  E-post: randi.ryan@kongsvinger.kommune.no
 • Venstre (V)
  Gruppeleder: Audun Wangen
  E-post: audun.wangen@kongsvinger.kommune.no
 • Kristelig folkeparti (KrF)
  Gruppeleder: Thor Ringsbu
  E-post: thor.ringsbu@kongsvinger.kommune.no
 • Sosialistisk venstreparti (SV)
  Gruppeleder: Mimmi Sørli Bolneset
  E-post: mimmi.sorli.bolneset@kongsvinger.kommune.no
 • Rødt (R)
  Gruppeleder: Torunn Arnesen
  E-post: torunn.arnesen@kongsvinger.kommune.no