Beredskapskoordinator i kommunen er leder for øvelsen som består av to deler. Den første delen er håndtering av ekstremvær med vekt på spørsmål rundt evakuering.  I den andre delen skal kommunene diskutere hvor stor motstandskraft - såkalt resilience den har. Det gjelder uavhengig av om kommunen blir utsatt for hackerangrep, må motta store antall flyktninger eller om Norge blir angrepet.  

Motstandskraft i en kommune er at veier er åpne, at det finnes tilgang til rent drikke vann, primærhelsetjenester er i drift osv slik at samfunnet fungerer.  

Kommunens oppgaver

Her er noen av kommunes oppgaver (Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, KIKS).

 • Styring og kriseledelse
 • Helse og omsorg
 • Redningstjenester
 • Ikt sikkerhet
 • Vann og Avløp
 • Transport
 • Natur og Miljø

Diskusjonsøvelse

Øvelsen gjennomføres som en diskusjonsøvelse i kommunes kriseledelse. En diskusjonsøvelse er en øvingsform der alle deltakerne samles i ett felles rom, og all kommunikasjon skjer i dette rommet. Innspillene blir gitt muntlig eller på skjerm. Ingen tiltak skal iverksettes fysisk og ingen kontakt skal tas utenfor rommet. Deltakerne skal altså ikke spille/simulere for eksempel et møte i kriseledelsen, men diskutere seg gjennom både spesifikke og generiske problemstillinger relatert til det scenarioet de får presentert av en øvingsleder.

Deling av erfaringer etter uværet Hans

Kommunene har deltatt på en kompetansetime på Teams i forkant av øvelsen. Her deltok både NVE og Politiet og delte sine erfaringer fra krisehåndteringen, i tillegg informerte Statsforvalteren om at kommunene kan be om støtte fra Forsvaret under hendelser der alle andre ressurser er oppbrukt.

Hvorfor øve på i hele Innlandet samtidig   

Hvorfor skal alle kommuner øve samme dag og samme scenario?  Statsforvalteren har laget øvingsopplegget og fokuserer på å lage scenario som er aktuelle i tiden. Statsforvalteren håper at kommunen deler erfaringer fra sin krisehåndtering, løsninger og tiltak med sine nabokommuner.

Hensikt

Hensikten med diskusjonsøvelsen er;

 • Øke kompetansen og oppmerksomhet om konsekvenser og tiltak ved ekstremvær i kommunen
 • Øke kompetansen om at kommunen kan be om ressurser fra forsvaret og be om veiledning og råd fra fagetater.
 • Øke kompetansen om kommunen og politiets rolle ved evakuering. Kommunen har ansvar for å ta nødvendige beslutninger også om evakuering uten å ha myndighet til tvangsevakuering  
 • Øke kompetansen på KIKS, samfunnskritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner
 • Øke kompetansen på avhengigheter. Hvilke avhengigheter har kommunen kartlagt og er kjent og hvilke er det ikke? 

Denne artikkelen er en kopi av informasjon hentet fra statsforvalteren.no - publisert 01.12.23, artikkel: "Øvelse Advent - alle kommunene øver".