Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår.

Møteplan, medlemmer og saker behandlet av rådet.