Kontrollutvalget leder: Johan Aas (FrP)

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven, 7.del, kapittel 23, og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til:

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv., 
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet), 
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene), 
  • eierskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper). 
  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret.

Sekretariat for kontrollutvalget er Konsek Øst IKS

Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS,  E-post

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av kontrollutvalget.