Leder: Terje Verhaug (Ap)

Planutvalget har ansvar for saker etter plan og bygningsloven. Utvalget arbeider innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret gjennom kommuneplanen og andre retningslinjer. Utvalget fatter vedtak i prinsipielle saker etter følgende lover:

  • Jordloven
  • Skogloven
  • Konsesjonsloven
  • Motorferdselloven
  • Viltloven

Planutvalget har beslutningsmyndighet i de saker som er delegert til utvalget av kommunestyret.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker behandlet av planutvalget.