For å kunne stemme ved  må du ha stemmerett og være innført i manntallet. 

Du har stemmerett ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2023 dersom du oppfyller disse fire kriteriene:

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

For å stemme i Kongsvinger på valgdagen må du være innført i manntallet i Kongsvinger.