Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene for hva arealene i kommunen skal benyttes til, og setter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av. 

Planen tar opp i seg politiske ambisjoner og gir samtidig forutsigbarhet og rammer for grunneiere, næringsliv  og innbyggere knyttet til den arealmessige utviklingen framover. Arealdelen legger til rette for vekst, at Kongsvinger kan utvikle seg som et attraktivt regionsenter og at Kongsvingerregionen kan ta  posisjonen som Norges grønne hjerte.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen. Plankartet og bestemmelsene er arealdelens juridisk bindende dokumenter. I tillegg er det foretatt   konsekvensutredning for hvert arealinnspill og det er laget en risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget. Som en del av planprosessen er det også utarbeidet en rekke faglige bakgrunnsnotater.  

Både den juridiske delen av planen og øvrige plandokumenter som er utarbeidet som en del av planprosessen kan lastes ned i menyen under. 

Hoveddokumenter

Plankart og tegnforklaringer

Fagnotater