Hvordan bli meddommer?

Du vil bli kontaktet av Kongsvinger kommune etter behandling i Kommunestyret er foretatt.

Jeg har tidligere vært meddommer?

Hvis du allerede er meddommer, vil du få et brev fra oss. Vi ønsker at du fyller ut det samme elektroniske skjemaet som over.

Hvem kan være meddommer?

Kongsvinger kommune søker innbyggere som ønsker å være meddommere. Vi ønsker et bredt sammensatt utvalg av meddommere som representerer alle deler av befolkningen.

Vær oppmerksom på at arbeidsprosessene i domstolene blir mer og mer digitale. Det er derfor nødvendig at kandidater som blir valgt som meddommer har nok digital kompetanse til å ta imot og lese dokument digitalt og kunne kommunisere digitalt med domstolen.

Valg av meddommere

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettsaker sammen med fagdommere. En meddommer deltar både i sivile saker og i straffesaker.

Kommunestyret skal velge meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og fremme forslag til skjønnsmedlemmer som skal velges av fylkestinget. Du kan ikke være meddommer i både utvalg til tingretten og til lagmannsretten, men ellers kan alle ulike kombinasjoner velges. Du kan for eksempel være meddommer i både tingretten og jordskifteretten. I tillegg kan du være skjønnsmedlem.

Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på områder som berøres av skjønn. Skjønnsmedlemmene bør helst være yrkesaktive, og bør være i stand til å delta på befaring, i enkelte saker i ulendt terreng.

Jordskiftemeddommere møter i sivile saker i jordskifteretten. For meddommere til jordskifteretten gjelder de samme reglene om valg og valgbarhet som meddommere til lagmannsretten og tingretten. I tillegg til de generelle kravene, stilles det et særlig krav om at jordskiftemeddommere skal være kyndig i saker som jordskifteretten til vanlig har.  Jordskifteretten behandler saker som gjelder fast eiendom.

Hvem kan velges?

Domstolloven §70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer: Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrige være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende

  • være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
  • Ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender,
  • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
  • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
  • Være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Det stilles krav til vandel i henhold til Domstolloven §72.

Her kan du lese mer om det å være meddommer!