Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. 

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold følges opp, dokumenteres og vurderes.

Kort presentasjon av barnehagen

Brandval barnehage er underlagt Brandval oppvekstsenter og holder til ved idrettsplassen i bygdas hjerte. Vi er så heldig som har jord- og skogbruksområder som nærmeste nabo.  Vi har et rikt og variert turterreng å ferdes i samt at vi bruker gymsalen på skolen. Vi bruker naturen og nærområde aktivt i vår hverdag.

Profil og visjon

I vår barnehage skal vi vi bidra til at barn og unge blir stolte av bygda og nærmiljøet de er en del av. Å være mye ute på tur og bruke nærmiljøet vil skape følelsen av tilhørighet. Vi har en sterk tro på at dette bidrar til vennskap, trygghet og en omsorg for seg selv, hverandre og naturen rundt. 

«LEKENDE LÆRING I NATUR OG NÆRMILJØ I EN HVERDAG FYLT MED
OMSORG, TRYGGHET OG GLEDE»

Brandval barnehage har to avdelinger
 • Bygg 0-3 år: 9 plasser 
 • Havre 3-6 år: 30 plasser
Vi har valgt å dele opp i grupper, men jobber mye på tvers av gruppene. 
 • Larve                0-3 år             
 • Maur                 3-4 år             
 • Marihøne        4-5 år           
 • Sommerfugl  5-6 år             
Ansatte i Brandval barnehage:

Enhetsleder oppvekstsenteret: Lars Solbu      
Avdelingsleder/barnehagelærer: Marte Judin 60%/40%
Spesialpedagog/barnehagelærer: Britt B. Myrvold 40%/40%                                        
Pedagogisk leder: Sissel Marie Dammen
Pedagogisk leder: Ida Hornberg
Barnehagelærer: Mette Aarstad Rudseter
Fagarbeider: Hege Nybråten 
Fagarbeider: Anne Rundhaugen 
Fagarbeider: Marta Overvik
Fagarbeider: Susan Høgberg

Generell dagsplan:

Kl. 07.00 Barnehagen åpner
Kl. 08.15 – 09.00 Frokost (Barna som skal spise i barnehagen må være her til kl. 08.30)       
Kl. 09.00 Lek i soner, påkledning
Kl. 09.30 Planlagte aktiviteter og turer starter opp, frilek ute/inne
Kl. 11.30 Lunsj (turgruppa spiser ute)
Kl. 12.00 Hvile/soving, fri lek ute/inne
Kl. 14.30 Ettermiddagsmat
Kl. 15.00 Frilek ute/inne, lesing, spill etc.
Kl. 17.00 Barnehagen stenger (Foresatte og barnet skal være ute av barnehagen kl. 17.00

Turdager

Alle har minst en turdag i uka.

Planleggingsdager:
 • 17. og 18. august
 • 24.november
 • 2. februar
 • 10.mai
Andre viktige datoer
 • Høstsuppe (september)
 • Folkehelse og livsmestringsuke (uke 40, felles aktivitetsdag med skole 4. oktober)
 • FN-dagen 24.oktober
 • Høstutstilling (Sammen med skolen) 8. november
 • Lucia-feiring: 13. desember
 • Nissefest: 16. desember
 • Barnas julebord: 20. desember
 • Pyjamasfest: 9. februar
 • Barnehagedagen 12.mars
 • Påskelunsj: 22. mars
 • Mai-feiring : 16. mai
 • Sommerfest: 13. juni
Ferie
 • Barna skal til sammen ha 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse ukene skal tas sammenhengende i løpet av perioden mellom 15/6 og 15/8.
 • De fem planleggingsdagene regnes som ferie.
 • Barnehagen er stengt i ukene 29 og 30.  Dersom dette byr på problemer har vi et samarbeid med de andre kommunale barnehagene, slik at et tilbud kan gis der.
 • Fri som meldes minimum 7 dager i forveien registreres som ferie.
 • I forkant av jul, påske og sommerferier, samt ved skolens høstferie (uke 41) og vinterferie (uke 9), vil det bli sendt ut skjemaer slik at vi får oversikt over hvor mange barn som kommer i barnehagen.
Sykdom
 • Barnet skal holdes hjemme ved sykdom, og barnehagen skal ha beskjed om dette
 • Barnet skal være friskt nok til å følge alle barnehagens aktiviteter, ute og inne
 • Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen i barnehagen skal foreldrene bli kontaktet
 • Ved oppkast eller diare må barnet holdes hjemme minst 48 timer etter siste symptom
 • Ved feber anbefales det å holde barnet hjemme en feberfri dag 
 • Ved medisinering i barnehagen må det fylles ut et medisineringsskjema
 • Ved intoleranse og allergier må legeerklæring fremvises