Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett samt bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssyns- tilhørighet. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen (Rammeplanen 2017).

Alle barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Personalet i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funkjsonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn, skal gis like muligheter for utvikling og læring. Personalet jobber systematisk med verdier, holdninger og handlinger i forhold til likestilling. 

Barnehagen skal jobbe for at alle barn får oppleve at de er en del av fellesskapet og at de har noe å tilføre.  Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. 

Rammeplanen sier at barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Barn og voksne i barnehagen skal:

 • utvikle holdninger om at ulikheter er spennende og det å være forskjellig er det normale
 • utvikle holdninger om at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på
 • anerkjenne ulikheter; «sånn kan det også gjøres»
 • oppleve og få kjennskap til ulike språk og kulturelle bakgrunner
 • se og anerkjenne barnas flerkulturelle ressurs
 • oppleve at ulike språk høres, synes og sammenlignes

 

 • Vi samtaler med barna om likheter og ulikheter
 • Barna skal oppleve at det finnes flere måter å tenke, handle og leve på og at det “du” tenker er like riktig og viktig som det “jeg” tenker. Respekt for den andre, og den andres tanker og meninger
 • Vi gjør barna bevisste på at det finnes ulike familiesammensetninger
 • Vi ser barnet som ressurs - Vi tar barnas interesser, meninger og ideer på alvor og ser på de som en ressurs for seg selv og for andre. Vi bruker dette videre i det pedagogiske arbeidet og i hverdagssituasjoner
 • Vi markerer samenes dag
 • Vi markerer ulike høytider/merkedager som er representert i barnegruppa. Dette i samarbeid med foresatte
 • Vi markerer FN-dagen og jobber med tema som omhandler barnas rettigheter