Det serveres tre sunne og næringsrike måltider i barnehagen daglig. Barnehagen følger råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet når det gjelder mat og måltider i barnehage. 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling (s. 6 i Rammeplanen). Personalet skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, ute og inne, i og utenfor barnehageområdet (s. 18). Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning (...) i samsvar med deres alder og modenhet (s. 12). Vi følger rådene om fysisk aktivitet fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 

Personalet skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile.

 • Mat på tur, gjerne fisk
 • Brødmat og havregrøt til frokost og lunsj. 
 • Det blir servert frukt eller grønnsaker hver dag
 • Matlaging som en gruppeaktivitet hvor målet er at barna skal bidra mest mulig underfveis og at maten skal inneholde minst en grønnsak
 • Alle gruppene har minst en turdag i uken
 • Bruker gymsalen på skolen
 • Fysisk aktivitet i garderoben
 • Bruker barnehagens friområder; fotballbana, skogen, uteområdet på skolen
 • Svømming for skolestarterne
 • Tilrettelegger for at barna kan ta seg en hvil eller bare roe seg litt ned i løpet av dagen
Livsmestring

Et nytt begrep i Rammeplanen som er en beskrivelse på barnas psykiske og fysiske helse, samt forebygging av krenkelser og mobbing. Livsmestring handler først og fremst om de positive kreftene i barns liv og at god barnehagekvalitet vil fremme livsmestring. Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn fremmer trivsel og livsglede her og nå, samtidig som de de bidrar til robusthet og motstandskraft som gjør barna bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer. 

”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.”

 • Vi skal fremme gode relasjoner (voksne-barn, barn-barn og voksne-voksne)
 • Vi skal fremme positive følelser
 • Vi skal regulere negative følelser
 • Vi skal gi støtte til mestring