Samfunnsdelen i Kongsvinger kommunes kommuneplan 2018-2030 har følgende visjon:

 • Sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger 

Visjonen skal gi tro på fremtiden, motivere og gi noe å strekke seg etter. Visjonen er tuftet på noen sentrale perspektiver som skal prege utviklingen:

Sammen: Utviklingen av Kongsvinger skal preges av fellesskap og en delingskultur der innbyggere, frivillige, næringsliv og det offentlige sammen skaper fremtidens Kongsvinger. Gjennom lagspill, medproduksjon og inkludering skal alle ressurser tas i bruk til beste for den enkelte og for fellesskapet.

Grønt: Kongsvinger skal tenke på fremtiden når valg skal tas, og kommunen skal ha en offensiv rolle i det grønne skiftet. Kommunens rike naturmangfold skal brukes som en ressurs for å styrke folks helse og livskvalitet.

Pulserende: Kongsvinger skal preges av vekst og utvikling, handling og innovasjonskraft, vitalitet og mangfold. 

Kommunens verdigrunnlag LIVET skal prege arbeidet med visjonen:

Livsglede – humor, livsglede og en positiv innstilling
Inkludering – medvirkning og toleranse
Verdsetting – respekt, romslighet og raushet
Engasjement – iver og glød for innbyggerne og et bedre samfunn
Troverdighet – åpenhet og ærlighet

Kommuneplanens samfunnsdel viser at kommunalområdet oppvekst har følgende innsatsområder:

 • Språklige ferdigheter
 • Regneferdigheter
 • Inkluderende barnehage- og skolemiljø
 • Fullføring av videregående skole
 • Utjevning av sosiale forskjeller
 • 21. århundrets ferdigheter

I Kongsvinger kommunes økonomiplan 2020-23 er det nedfelt i kommunalområde oppvekst skal omhandle særlig følgende strategiske initiativ:

 • Dybdelæring (lære å lære)
 • Informasjonskompetanse (søke, gjenfinne og organisere)
 • Kildekritikk og kritisk refleksjon
 • Problemløsing
 • Kreativitet og inovasjon
 • Samarbeidsegenskaper
 • Kommunikasjonskompetanse
 • Bruk av teknologi (effektivitet og teknologistøttet kunnskapsbygging)
 • Egenregulering (selvregulering)
 • Global innbygger (globalt ansvar)
Barn og unge som ressurs

«Barn og unge som ressurs» er kommunalområdets barn- og læringssyn.
Psykologen Lev Vygotsky var opptatt av «den proksimale utviklingssone» og la med det grunnlaget for et sosiokulturelt læringssyn. Vygotsky mener at læring er avhengig av et barns omgivelser og kultur. En viktig faktor i læring er språk. Vi bruker språket til å kommunisere med andre mennesker, og tenking kan utvikles gjennom språklig samhandling. (Lyngsnes og Rismark, 2007)
Tjenestene i Kongsvinger kommune skal utvikles i et Kommune 3.0-perspektiv der samskaping med innbyggerne er sentralt. Kommune 3.0 gjennomsyres av et positivt menneskesyn: Alle har ressurser som de ønsker å bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. 

Demokrati og medborgerskap

Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. (Rammeplanen)