Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

I Brandval barnehage er vårt mål å skape en hverdag hvor ALLE barn føler seg trygg, sett og ivaretatt. En hverdag preget av lek, humor, nysgjerrighet og undring i et utfordrende og spennende miljø som er tilpasset barnets alder og utvikling, med trygge, omsorgsfulle og engasjerte voksne. 

  • TRYGGHET - en betingelse for utvikling og læring
  • BLI SETT -  se hvert enkelt barn og bygge gode og unike relasjoner 
  • IVARETATT – alle barn skal bli akseptert og inkludert, og bli anerkjent for ALLE sine følelser
  • LEK – arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språkling samhandling
  • HUMOR – humor frigir krefter og kreativitet. Det gjør at vi får livsmot og lærer bedre.
  • NYSGJERRIGHET – være nysgjerrige sammen med barna, stille åpne spørsmål 
  • UNDRING – undre oss sammen med barna og finne løsninger sammen
  • UTFORDRENDE OG SPENNENDE MILJØ – et inne- og utemiljø som er tilpasset alle barn og deres utvikling
  • VOKSENROLLEN – vi voksne skal være gode rollemodeller for barna,  gi dem omsorg og bidra til at barna mestrer i dag, men også være i stand til å mestre livets utfordringer som kommer

Gode og trygge relasjoner er grunnmuren for barnets videre utvikling og læring.

Vi ønsker en helhetlig barnehage med fellesskap og samarbeid på tvers. Vi ser dette som utviklende for både barn og voksne. 
Det blir felles temaer og en rød tråd gjennom alle aldersnivå. 
Det blir utarbeidet et årshjul som sikrer oss at den røde tråden blir fulgt i alle gruppene. I tillegg er det utarbeidet en progresjonsplan for å sikre oss at adekvat utvikling og mestring skjer på alle aldersnivåer. 
Vi har periodeplaner som viser hva vi skal jobbe med og ha som tema. Det blir også skrevet et brev som forteller og dokumenterer hva vi har gjort.
Barna er deltagende i vurderingsarbeidet ved at de voksne er tett på og på denne måten ser hva de liker og tar utgangspunkt i dette ved videre planleggingen av det pedagogiske arbeidet.
Foreldrene bidrar til vurdering av det pedagogiske arbeidet gjennom spørreundersøkelser i regi av Sepu og Udir(utdanningsdirektoratet). I tillegg er det det i det daglige samarbeidet, foreldresmtaler, foreldremøter, FAU(foreldrenes arbeidsutvalg). Innspill fra alle disse foreldrearenaene bøir tatt på alvor, og fører ofte til ny praksis.