Vi vil at alle barn skal ha en venn i barnehagen og oppleve glede og mestring ved å leke sammen med andre.  Barnehagen skal ha lekemiljøer i barnehagen som gir alle barn rom og muligheter for å være den beste versjonen av seg selv i lek og samspill med andre barn. 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, både alene og sammen med andre.

I leken gjør barna erfaringer, utforsker, prøver ut, får kunnskap, utvikler tillit til seg selv og andre. Lek og vennskap er for barnehagebarn tett sammenvevd, og kan ikke sees uavhengig av hverandre. (Lund og Helgeland). I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (Rammeplan for barnehagen, s. 22-23)

 • Leken er barnas hovedgeskjeft, det er deres hovedmål i hverdagen, vi ser derfor på leken som det viktigste som skjer i løpet av barnehagehverdagen. 
 • Det er i leken barna lærer og utvikler seg, og en arena for sosial og språkling samhandling
 • Det er i leken barna lærer å samarbeide, dele, vente, gi og ta, ta hensyn til hverandre, hevde seg selv, utforske, ha det morsomt
 • Vi har ulike soner som innbyr til ulike typer lek.
 • Avdelingene er tilrettelagt utifra barnas høyde og utvalget er tilpasset barnas alder, utvikling og interesser.
 • Uteleken: Når barna leker i naturen, viser de ikke bare en velutviklet motorikk, men også hvordan de raskt forstår, responderer og leser situasjoner som oppstår.
 • Veiledende, tilstedværende og deltagende voksne. De voksne er der barna er, og er genuint intressert i barnas lek og intresser. Vi er ALLTID pålogget. 
 • Vi voksne skal være observerende i leken. Støtte de, og hjelpe de som ikke så lett kommer inn i leken.
 • Utvikling og læring av turtaking; samspillsferdigheter
 • Vennskap og lek henger sammen og er viktighet for barna; Å ha en venn, å få en venn og inkludere andre og selv ta initaiv til inkludering. Dette må vi voksne hjelpe og veilede barna i.
 • Leken skal BESKYTTES, BEKREFTES og BERIKES!