Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle barnehager i alle kommuner i Hedmark deltar i årene 2017-23. T4 vil bli gjennomført høsten 23.

Kultur for lærings overordnede målsetninger for barnehage og skole er:

 • Barns språklige og sosiale kompetanse skal heves, og de skal forberedes til framtidens utdannings- og samfunnsliv.
 • De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves, og alle barn og unge skal i sterkere grad tilegne seg kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter (kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet, kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, samarbeid og medborgerskap).
 • Alle ansatte i barnehage og skole samt på kommunalt nivå skal øke sin kompetanse gjennom en kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
 • Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.
 • Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Kongsvinger kommune vil gjennom SePu sine kompetansepakker, fortsette med støttesystem for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Denne kompetansepakken har som formål å kunne lage gode tverrfaglige støttesystemer på tvers av tjenesteområder.

I Kongsvinger vektlegger vi dybdelæring fordi vi ønsker å gi barna de ferdigheter de vil trenge i fremtiden. Rammeplanen viser at i barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. 

Videre sier den at barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.

Dybdelæring deles inn i seks kompetanser (Fullan): Kritisk tenkning, kreativitet, kommunikasjon, karakter, medborgerskap og samhandling. 

For oss i Brandval barnehage innebærer dybdelæring at barna gradvis utvikler kunnskap og varig forståelse av begreper og sammenhenger. Det innebærer at de får brukt det de har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre. Dette henger nøye sammen med vårt fokus på, og kartlegging av  barnas språkutvikling gjennom alle situasjoner i barnehagehverdagen, og vårt temabaserte årshjul hvor tverrfaglighet er gjennomgående.
Gjennom aktivitet, samarbeid og utforskertrang jobber vi for å gi barna ved barnehagen vår det 21. århundrets ferdigheter. Det er viktig å legge til rette for at de utvikler den kompetansen de trenger i en fremtid som endrer seg raskt.

De faglige resultater i grunnskolen i Innlandet skal heves og alle barn og unge skal i sterkere grad tilegne seg kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter (kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet, kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, samarbeid og medborgerskap).

 • Vi bruker læringsbrett som et verktøy for å tilegne oss kunnskap
 • Prosjektjobbing
 • Kritisk tenkning og åpne spørsmål 
 • Vi voksne undrer oss og er nysgjerrige sammen med barna
 • Vi støtter opp under barnas kreativitet
 • Hypotetiske sprøsmål; hva skjer hvis......