Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

  • Vi hører på barnas ønsker og ideer, og tar dette på alvor
  • På turer er barna ofte med på å bestemme målet og veien til målet, og ofte er/blir veien selve målet
  • Vi har ikke alt for detaljerte og fastsatte planer, men tar tak i det barna interessere seg for, og legger vekt på her og nå situasjoner. 
  • Vi er tilstede i barnas lek og observerer det barna interesserer seg for, slik at vi kan videreføre dette i vårt pedagogiske arbeidet.
  • Vi deler opp i mindre grupper slik at vi sikrer at «stemmen» til alle barn blir hørt.
  • Vi har barnesamtaler for å få barnets stemme
  • Vi er lydhøre ovenfor de minste barna og  det non-verbale språket