Nærskoleprinsippet

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til (Opplæringsloven).

Retningslinjer for skolebytte

Retningslinjer for skolebytte i Kongsvinger kommune» sier at skolebytte kan vurderes dersom det er plass ved den aktuelle skolen og:

  • Eleven har flyttet til et område som sokner til en annen skole og det er mindre enn et år igjen av grunnskolen.
  • Det foreligger pedagogiske årsaker som understøttes av skole og PPT.
  • Det foreligger tunge velferdsgrunner.

Dersom du ønsker å søke om skolebytte sendes søknad med begrunnelse til: Kongsvinger kommune, Servicetorget, 2226 Kongsvinger

Fritt skolevalg ungdomstrinnet

Det er fritt skolevalg på ungdomstrinnet. Det innebærer at elever fra hele kommunen kan velge om de vil gå på Austmarka barne- og ungdomsskole eller på Kongsvinger ungdomsskole. Kongsvinger kommune bekoster skoleskyss.