Viktige mål

Sammen med både fylkeskommunen og Statens vegvesen har vi satt oss tre viktige mål fram mot 2050.
Kongsvinger kommune vedtok i 2017 bystrategien Kongsvinger 2050, les hele strategien her.

Lokalisering av boliger, handel og arbeidsplasser: 
Vi vil skape en velfungerende by der det skal være korte avstander mellom daglige gjøremål.  Det er ikke bare praktisk og miljøvennlig – det gir også viktige møter mellom mennesker og skaper fellesskap.

Trafikk og reisevaner: 
Flere skal gå, sykle og bruke kollektivtransport. Vi ønsker å redusere biltrafikken og gi deg en bedre hverdag. 

Et sentrum med byliv: 
La oss skape et pulserende hjerte i Kongsvinger. Et sted der kaféer summer, musikk strømmer og folk møtes. Et sted der du kan føle deg hjemme.

Legge til rette for gående og syklende

Kongsvinger skal fortsatt ha god tilgjengelighet for bilen, men det skal bli enklere og bedre å gå og sykle.

Selv om det fortsatt vil være toveistrafikk i Brugata/Storgata håper vi at ombyggingen med bredere fortau, mere beplantning, bedre belysning og møblering gjør at flere velger å gå eller sykle og at det øker trivselen i sentrum.  Mange av våre innbyggere bor i akseptabel gang/sykkelavstand til sentrum, og vi har et potensiale for mer miljøvennlig trafikk i sentrum hvis vi legger bedre til rette for det.

De som velger gange, sykkel eller kollektiv i stedet for bil vil bidra til bedre folkehelse.

Tiltak fremover

Fra 2022 har Kongsvinger hatt omkjøringer og stengte gater. Alt er et skritt i retning av å nå målene våre.
Utbedringene gjelder både kommunale veger og fylkesveger.

Utbedringer Åsumbakken GS bru Glommengata (Innlandet fylkeskommune)
Brua vil tas ned 3. -7. juni 2024.
Glommengata vil være stengt på natt i perioden.
Gang og sykkelbru stengt fra 3. -14. juli 2024.

Storgata
Ett kjørefelt er per i dag stengt.
Det åpnes for tovegstrafikk i både Storgata og Kongsvinger bru september 2024

Brugata
GIVAS skal skifte kummer i Brugata.
Oppstart etter at Storgata åpnes for tovegstrafikk.

Gamle Bæreiaveg, Jernbanegata og Digerudvegen
Dekkelegging Gamle Bæreiaveg, Jernbanegaten og Digerudvegen fra 12/6

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet ofte stilte spørsmål med svar under, ta kontakt med oss (lenke til servicetorget) hvis det er noe annet om arbeidet i sentrum du lurer på.

Oppgraderingen av Storgata / Brugata er et prosjekt ledet av Innlandet fylkeskommune, men er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Kongsvinger kommune, Givas, Eidsiva, Elvia, entreprenører og eiendomseiere i anleggsområdet.

Når anleggsarbeidene er ferdig vil brua og vegene åpne som tovegstrafikk, og det er ingen annen løsning som vurderes. Noe av hensikten med sentrumsprosjektet er å bygge om å bygge om slik at fortausarealene blir bredere og dette vil legge forholdene bedre til rette for gående og syklende, og gjøre sentrumsgatene triveligere med trær og møblering. Dette gjør at kjørebanen i Brugata blir redusert til 5,5 meter, men det er fullt mulig for to biler og møtes her. Kjørebanen i Storgata blir den samme som i Glommengata. 

Status for arbeidet i sentrumsgatene er at vi regner med at vi blir ferdig med det meste av arbeidene i Storgata i år. Det eneste som gjenstår her til neste år er beplanting. Vi forventer å starte opp med Brugata i år, men her vil nok arbeidet bli ferdig først neste år.

Det har vært mange utfordringer underveis med mer fjell enn forventet i Storgata, det har blitt funnet mye gammel og til dels ukjent infrastruktur under bakken inkludert gamle betongmurer. Dette har blitt løst profesjonelt, men betyr også at det har tatt litt ekstra tid.

Nå er alt arbeidet under bakken i Storgata utført, slik at det er overflatearbeid som gjenstår der. Anleggsgartner utfører nå steinlegging av kanter og overflater presist og raskt. Arbeid i krysset Storgata / Markensvegen vil pågå i sommerferien 2024 til skolene, ettersom trafikkmengden er ventet å gå ned da, siden Kusk, NTG, Sentrum og Høgskolesentret ligger i forbindelse med denne vegen. Det vil bli satt opp nye veglys langs Storgata og Brugata. Det settes opp nye leskur på bussholdeplass ved rådhuset.

Arbeidet i Brugata vil innebære graving og utbedring til vann og avløp, men vil ellers være mindre omfattende enn i Storgata. Dette vil pågå fra høst 2024 - etter Storgata er åpnet for toveis-trafikk. Arbeidet i Brugata vil pågå til 2025, men slutt-tidspunkt avhenger av flere faktorer som bl.a. forhold under bakken og hvor kald vinteren 2024/2025 blir.

 • Vann og avløp + overvann er utbedret og oppgradert i Storgata.
 • Vann og avløp + overvann skal utbedres og oppgraderes i Brugata.
 • Kongsvinger bru er sandblåst og malt
 • Nye lys er montert på Kongsvinger bru
 • Kabler er lagt til gatelys, lys på brua m.m.
 • Fjernvarmerør er oppgradert.
 • Mye fjell er sprengt.
 • Det legges kantstein og steindekke nå
 • Det er montert vannoppsamlings-system for trær som settes opp langs Storgata og i Krysset Storgata / Brugata
 • Trær plantes i 2025 slik at de kan plantes tidlig på året for å bedre forholdene for disse
 • Gangbru over Glommengata utbedres sommeren 2024.

 • Givas har fullført et prosjekt med oppgradering av vann- og avløpssystemet i krysset Storgata / Brugata og ned Brugata til Rådhusgata
 • Det er gjennomført et rehabiliteringsprosjekt av Kongsvinger bru (gamlebrua) der den ble malt
 • Det er gjennomført et prosjekt med montering lys på Kongsvinger bru. Dette er både for funksjon, men også for dekorasjon.
 • Det pågår et stort og omfattende prosjekt med oppgradering av Storgata og Brugata. Dette omfatter vegdekke, overvannshåndtering, fjernvarme, strømnett, veglys, vegetasjon, steinlegging m.m.
 • Samtidig med dette vil det bli gjort oppgraderinger av Givas’ sitt vann- og avløpsnett i Brugata.
 • Gangbru over Glommengata blir utbedret sommeren 2024.

Utbedringsprosjekter Kongsvinger

Nei. Årsaken til at veiene på ulike tidspunkt har vært eller er enveiskjørte, evt stengt i kort tid, har med trafikkavvikling og trygge arbeidsforhold (HMS) på anleggsplassen. Skulle det vært trafikk i begge retninger i anleggsperioden, måtte man ha brukt trafikklys, personell til trafikkregulering e.l. Vi mener dette ville ført til større trafikkkaos med køer med biler som venter på å få kjøre og at det mer forutsigbart slik det er nå.

Så fort en strekning er klar, vil trafikken åpne i begge retninger.  Dette vil skje i ulike faser.

Når Storgata og krysset med Brugata er ferdig, vil det åpnes for toveistrafikk her. Dette vil skje høsten 2024.

Enveiskjøring og toveiskjøring

Deretter vil man begynne å jobbe i Brugata. Brugata vil bli helt stengt ved ulike kum-grupper. Det vil kun være stengt i et område av gangen slik at trafikken skal kunne komme seg fram via omkjøringer.

Bilde

Det vil hele tiden være mulighet for å parkere. Ja, du kommer til butikken. Det vil hele tiden være mulig å ta seg fram til parkeringsplasser til Kongssenteret. Parkeringsplasser i Fjellgata, Parkvegen, EPA m. fl. vil være uberørt. Det vil hele tiden være mulig å ta seg fram til Haugekvartalet. Det vil også hele tiden være mulig å ta seg fram til butikker og bedrifter som ligger langs Storgata og Brugata, men det kan være det er noen forbehold der det er faser i anleggsarbeidet som gjør at trafikk må sperres i korte tidsrom, som f.eks. asfaltering. Det kan også være at man må ta seg frem forbi gjerder til en midlertidig inngang, men dette vil da være skiltet med plakater på stedet.

Når man kjører på E16, så forstår man at det er en E-vei som tilhører Statens vegvesen, men man tenker kanskje ikke på at flere av vegene i Kongsvinger sentrum er fylkesveger. Vegvesenet har et kart som viser oversikt over de ulike veiene og hvem som er eier, vegkart.no. Det er derfor ikke uvanlig at flere veieiere gjør vedlikehold og utbedringer samtidig. Det er anbudskonkurranse, der entreprenøren som vinner får gjennomføre prosjektet. Entreprenør vil derfor variere fra prosjekt til prosjekt. Oransje veier er E-vei eller riksvei eid av Statensvegvesen, gul er fylkesvei eid av fylket og lysegul er veier eid av kommunen eller private; se kart:
kart over kongsvinger

Status for arbeidet i sentrumsgatene er at vi regner med at vi blir ferdig med det meste av arbeidene i Storgata i år. Det eneste som gjenstår her til neste år er beplanting.

Vi forventer å starte opp med Brugata i år, men her vil nok arbeidet bli ferdig først neste år.

 

 

Spørsmål

Har du noen spørsmål angående arbeidene som foregår i Kongsvinger sentrum, ta kontakt med Kongsvinger kommune her.