Prosessen har satt byutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging på dagsorden, og man har debattert strategiske valg og prioriteringer. Sluttproduktet er en anbefalt bystrategi for samordning av arealbruk og transport.

Bystrategi

Bystrategien legger overordnede rammer og føringer for byutvikling, arealbruk og transportsystem fremover. Strategien er ikke en plan etter plan og bygningsloven, men en strategi som skal peke retning og gi føringer for byplanleggingen framover. Perspektivet er langsiktig, samtidig som det er vist hva som må gjøres de nærmeste årene for å legge til rette for en ønsket byutvikling. Det er utarbeidet et forslag til en samarbeidsavtale mellom partene som skal sikre videre oppfølging.

Strategien er resultatet av en prosess med aktiv og bred medvirkning fra politikere, næringsliv, innbyggere og offentlige etater. Dette har vært viktig for å sikre eierskap til prosjektet. Det har også vært en sentral del av arbeidet å bevisstgjøre de ulike aktørenes rolle og ansvar i byutviklingen, og på hvordan man best kan samhandle for areal- og transporttiltak i Kongsvinger.

Strategiplanen Kongsvinger 2050 med handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret i Kongsvinger, fylkesrådet i Hedmark, Statens vegvesen og Byen vår Kongsvinger mai 2017. Samarbeidsavtalen ble undertegnet 17.august 2017. Sentrale dokumenter som ble opparbeidet som en del av prosessen finner du på venstre side.